ข่าวสารประชาสัมพันธ์ พระสิงห์มูลนิธิ

วันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันที่20พค. เป็นวันวิสาขบูชา คือวันเพ็ญเดือนวิสาขะ ซึ่งคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้และเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน ของมหาบุรุษ เอกของโลก พุทธสมาคม ยุวพุทธ์สมาคม กลุ่มหนุ่มสาว ชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรม และ วัดต่าง ๆ จัดแห่โคมวิสาขะจากพุทธสถาน มายังวัดพระสิงห์ ฟังวิสาขะกถา และเวียนเทียนรอบพระวิหารหลวง จากนั้นก็จะเดินขี้นดอยสุเทพ เป๋นประเพณีสืบกันมาช้านาน


วันที่ post: 2016-05-06 09:26:20 ชม 622 ครั้ง